Skip to content

Blogg om Digital Markedsføring / HR

Kvinner, Likestilling og FNs bærekraftmål nr. 5

En realitet jeg personlig innså jo eldre jeg ble, er at kvinner verden over lever i ulike tilstander. Med ulike tilstander mener jeg da mulighet for utdanning, mulighet for egne valg og ikke minst støtte fra mennesker rundt seg selv. Selv sitter jeg i en posisjon hvor jeg har muligheten til å kunne velge akkurat det som skulle passe meg, alt fra utdanning, klær og personlige valg. Før alle kvinner i hele verden oppnår denne realiteten jeg lever i, vil det alltid vært et viktig tema å snakke om, men ikke minst å arbeide mot. 

I dag opplever en av tre kvinner fysisk eller seksuell vold i løpet av livet, og dette basert på deres kjønn. At det fortsatt ikke finnes et land i verden der kvinner ikke blir urimelig forskjellsbehandlet er et stort problem. Ikke minst at de blir utsatt for denne forskjellen kun fordi de er kvinner. Jeg skal videre skrive om hvorfor likestilling er viktig sett fra ulike diskriminerende former mot kvinner og hva dette kan føre til. Jeg vil også til slutt dermed legge til viktigheten av FNs bærekraftmål nr.5. 

Photo by Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Diskriminering av kvinner = fattigdom 

Diskriminerende lover og sosiale normer i noen land kan tett knyttes til fattigdom. Blant kvinner fører dette til dårligere økonomi og ikke minst fratatte muligheter over bestemmelse av eget liv for kvinner. Ofte vil en kvinne være økonomisk avhengig av en partner. De er husmødre som er oppfordret av et samfunn hvor de blir hjemme og passer på hus og barn, mens mannen i huset skal arbeide for å forsørge. På en annen side har kvinners rettigheter økt, og de har fått mer tilgang til lønn enn før. Likeså er det ofte deltidsjobber, eller yrker med lav status som ikke tilbyr ordentlige arbeidsrettigheter eller ordentlig lønn. 

På en annen side kan det sees på de økonomiske konsekvensene i et land. Det spiller en stor faktor at kvinner også kan hjelpe med å forsørge hjemme, ikke minst økonomisk vekst og utvikling i landet. Veldig ofte kan det trekkes en rød tråd mellom arbeidskraft, skatteinntekter og kjøpekraft ved at alle i samfunnet deltar. Når kvinner ikke har adgang til disse tingene, vil det også medføre konsekvenser for veksten i et land. Det kan dermed trygt legges til at kvinners rettigheter, men ikke minst likestilling, er også en stor samfunnsøkonomisk gevinst. 

Positiv retning i form av utdanning

FN har satset og satser enda stort på utdanning av alle barn rundt i verden. I dag starter så å si alle barn på skolen, og det er stort fokus på at særlig jenter skal få muligheten til å gå på skole. De fleste land har oppnådd likestilling når det gjelder tilgangen til utdanning. Sammenlignet med år 2000 til i dag er det langt flere jenter som har fått muligheten til å starte på skolen. På en annen side viser statistikken at i mer fattige land fullfører ikke alle jenter utdanningen, selv med muligheten til det. Veldig ofte er det menn som deltar i det formelle arbeidslivet. Dermed trengs jenter til å holde huset gående hjemme. Familier har ikke alltid råd til skoleuniformer eller skolebøker for alle barn, og basert på faktorene nevnt ovenfor velges derfor mennene i huset til å fullføre utdanningen fremfor jentene. I noen land blir også jenter giftet bort tidlig og får barn før de rekker å fullføre utdanningen. 

I de mer rike land så ser vi også at det er mangel på kvinner i realfag. Selv med mulighetene for høyere utdanning. På en annen side ser vi at kvinner tar høyere utdannelser og det er også stor økning i antall kvinnelige forskere. Det er likevel kun rundt 30% kvinner som er forskere i verden. 

Helsetilgang og familieplanlegging 

Å ha rettigheter og bestemmelse over egen kropp inngår i menneskerettighetene. Seksuelle handlinger skal heller ikke være preget av tvang eller sykdom, og graviditeter skal være ønsket. Tilgang til trygg graviditet og fødsel, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer og familieplanlegging og tilgang til prevensjon er alt en del av reproduktiv helse. Mangelen på dette er dermed en direkte trussel mot kvinner i verden. Kvinnekonvensjonen nevner at kvinner har egen rett til å bestemme hvor mange barn de vil ha. Diskriminerende lover strider imot dette, og kvinner finner seg selv på et sted hvor de ikke kan planlegge egen familie. 

225 millioner kvinner verden over som ikke ønsker en graviditet har ikke tilgang til prevensjon. Dette hovedsakelig på grunn av fattigdom. Under samme kategori faller også mangel på helsetilbud for å eventuelt kunne abortere. Dette fører til at det dør nærmere 300 000 kvinner årlig som følge av komplikasjoner etter ulovlige aborter. Det oppstår også komplikasjoner med uønskede graviditeter, og 99% av disse tilfellene er kvinner som bor i fattigdom eller utviklingsland. 

FNs kvinnekonvensjon og bærekraftsmål

Som nevnt ovenfor er kvinnerettigheter en del av menneskerettighetene og FNs kvinnekonvensjon fra 1981 kjemper mot å sikre kvinner like rettigheter som menn. Noen land velger å reservere seg for ulike punkter av denne konvensjonen. Dette blant annet fordi det er ulike tolkninger over hva likestilling innebærer.

Bærekraftmålene som skal nåes innen 2030 har det gjennomgående som tema. Det skal blant annet forebygge mot død i forbindelse med svangerskap. FNs mål nr. 5 kjemper for full likestilling mellom kjønnene og stoppe diskrimineringen mot kvinner verden over. Det skal være en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ikke minst ressurser. Det å kunne leve et fritt liv uten diskriminering eller vold er også videre avgjørende for utvikling av menneske. Ikke minst bidrar like rettigheter for begge kjønn til en økonomisk og sosial vekst for et samfunn, noe som kan bedre hvert eneste land. Viktigst av alt vil denne veksten hjelpe samfunn ut av fattigdom samt høyere gi en økt sannsynlighet for en bærekraftig fremtid verden over. 

Sluttord

Selv om jeg har skrevet en god del om kvinners rettigheter, handler det til syvende og sist om likestilling. På samme måte som vi må prioritere kvinners rettigheter er det viktig å ikke glemme menn i samfunnet. Gutter og menn dominerer statistikker som omhandler rusmisbruk, lovbrudd, arbeidsløshet og selvmord. De presterer også dårligere på skolen og har større frafall enn jenter. Det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter, spesielt med tanke på den økonomiske og sosiale veksten samfunnet kan oppleve, men vi må ikke glemme menn i prosessen. Vi er alle like viktige.

Kilder:

https://www.nettavisen.no/nyheter/jeg-etterlyser-menns-solidaritet-med-menn/s/12-95-3423880868

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene

https://amnesty.no/kvinners-og-jenters-rettigheter

https://www.fn.no/tema/fattigdom/kvinner-og-likestilling

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Comments (0)